България

 Б Ъ Л Г А Р И Я

  •     Географско положение
България се намира в югоизточната част на Европа,  и в източната част на Балканския полуостров. На изток граничи с Черно море; на запад с Сърбия и  Република Македония; на север с Румъния и на юг с Гърция и Турция. Територията на страната е 111 хил кв км. (на 102 място в света)
Най-висок връх - Мусала-2925м
Най-източта точка – нос Шабла
Най-западна точка – връх Китка
Най-северна точка – устието на река Тимок
Най-южна точка – връх Вейката
Най-ниска точка
Най-дългата река – Искър – 368км.

Климат
България е разположена в южната част на умерения климатичен пояс и на прехода към субтропичния пояс. Географското положение на страната определя континетално и океанско климатично влияние. Намира се на своеобразен кръстопът на преминаващите въздушни маси. Основните центрове, формиращи циклоните и антициклоните, които оказват влияние върху времето и климата са Исландският минимум, Азорският и Източноевропейският максимум.
Преобладаващият въздушен пренос е с посока запад-изток. През пролетта и лятото циклоните, които се зареждат в района на Исландия, се движат в югоизточна посока и чрез студените си фронтове влияят върху климата. Те са причина за максималните валежи в значителните части от страната през май и юни. През есента техният път се измества на югоизток. Студените въздушни маси достигат Алпите и в района на Генуезкия залив се „прераждат” в нови средиземноморски циклони, които се движат на изток към Балканския полуостров, Егейско и Черно море. Те са причина за есенно-зимния максимум на валежите в южните и югоизточните части на страната, проявен през ноември-декември. 

    Хидроложки области
На основата на сходните хидроложки особености територията на страната се поделя на две области – област с умереноконтиненталено климатично влияние и област със средиземноморско климатично влияние. Първата от тях обхваща Северна и Западна България, както и високите части на Рило-Родопския масив. Реките са с пролетно-летен максимум на оттока. Според характера на подхранване се отделят две подобласти: с преобладаващо дъждовно подхранване в хълмистите и равнинните територии и със значително снежно-дъждовно подхранване в полупланинските и планинските райони.
Областта със средиземноморско климатично влияние обхваща по-голяма част от Средното и Южното Черноморие, Югоизточна България и най-южните поречия на Струма и Места. За тях е характерен зимния максимум на оттока и дъждовно подхранване.

    Релеф
Сред характерните черти на съвременния релеф на страна е силното му разчленение във вертикална посока. Това определя наличието на пет височинни пояса. Над 70% от територията на страната е разположена във височинните пояси до 600 м.надморска височина. Това говори, че  преобладават низините, равнините и хълмистите земи. Подобно височинно разположение на релефа е от значение за разпределението на обработваемите земи, горския фонд, пасищата и др.
Средната надморска височина на България е 470 м. Тя намалява от юг на север и от запад на изток. Сравнително слабо е разчленението на релефа в Дунавската равнина, а най-значително е в Рило-Родопския масив.
  •     Население
Населението на България наброява 7 351 234 души (2011г.). Нарежда се на 96-то място в света.  Около 73% от жителите на страната живеят в градовете, 27% в селата.
Гъстота на населението 68,2%
Естествен прираст -  -3,5
 
       Религия
Според конституцията традиционната религия е източно православната. Най-голямата малцинствена религия е ислямът. Като такива се определят главно турското население, някои от българите мохамедани, и една четвърт от циганите. Следващите по брой религии са римокатолицизъм, протестанство, нехалкедонизъм и други.
      Етнически състав (2001г.)
Българи – 84%
Турци – 9%
Цигани 5%
Други и неопределени – 2%


        Език
Официален език – български (84,5%)  •       Държавно устройство
Според Конституцията от 2001г., България е парлементарна република с ясно разделение на властите- законодателна, изпълнителна и съдебна.
Българският парламент - Народното събрание, се състои от 240 народни представители, избирани за срок от 4 години. Парламентът отговаря за приемането на закони, одобряването на бюджета, насрочването на президентски избори, избора и отзоваването на министър-председателя и други министри, обявяването на война, разполагането на войски извън България и ратифицирането на международни договори и споразумения.
Президентът на Републиката се избира пряко за 5-годишен срок с право на едно преизбиране. Той е държавен глава, върховен главнокомандващ на въоръжените сили и председател на Консултативния съвет за национална сигурност.     Административно деление
През 1999г. България е разделена на 28 административни области:
Благоевградска, Бургаска, Варненска, Великотърновска, Видинска, Врачанска, Габровска, Добричка, Кърджалийска, Кюстендилска, Ловешка, Монтанска, Пазарджишка, Пернишка, Плевенска, Пловдивска, Разградска, Русенска, Силистренска, Сливенска, Смолянска, Област София-град, Софийска област, Старозагорска, Търговищка, Хасковска, Шуменска, Ямболска.
« ▬▬▬ ♦ ▬▬▬▬♦▬▬▬▬ $  ♦ $ ♦  $ ▬▬▬▬♦▬▬▬▬ ♦ ▬▬▬ »

    Няма коментари:

    Публикуване на коментар